Allmänna villkor för Ridsportsportalen

Tack för att du använder Ridsportportalen. Vi vill nedan upplysa dig som besökare av Ridsportportalen om våra allmänna villkor.

Allmänt om Villkoren

Nedanstående allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för besökare (”Besökare”) av www.ridsportportalen.se (”Webbplatsen”). Alla som använder och som besöker Webbplatsen är Besökare.

Genom att besöka Webbplatsen accepterar Besökare följande Villkor. Villkoren kan komma att ändras utan att särskilt meddelande därom gjorts tillgängligt. Det är Besökares skyldighet att själv hålla sig informerad om de Villkor som gäller vid var tid.

Webbplatsen tillhandahålls av Svenska Ridsportförbundet, organisationsnummer 802002-8042, Ridsportens Hus, Herrskogsvägen, 734 94 Strömsholm.

Allmänt

För all användning av Ridsportsportalen gäller följande Villkor. Dessa Villkor kan utökas, ändras eller ersättas av andra villkor. I och med inloggning, eller i de fall då inloggning inte krävs, då användningen påbörjas, accepterar och godkänner du Villkoren i sin aktuella version.

Att skapa användarkonto

Medlem i ryttarförening (”Förening”) ansluten till Svenska Ridsportförbundet och där Föreningen lagt in medlemsuppgifterna i medlemsregister anslutet till Webbplatsen kan vid besök på Webbplatsen aktivera sitt användarkonto i Webbplatsen genom att ange ett antal uppgifter vilket kan innefatta E-postadress och personnummer. Besökaren erhåller sedan instruktioner om hur denne väljer ett lösenord. Därefter aktiveras användarkontot. När Besökare skapar ett konto godkännes samtidigt Svenska Ridsportförbundets behandling av de personuppgifter som Besökare anger, samt att uppgifter som Besökare matar in vid besök på Webbplatsen sparas. Besökare som ännu inte är medlem i Förening, kan sända in en medlemsansökan till Föreningen via Ridsportportalen. När ansökan har godkänts och medlemsavgift erlagts, kan den nyblivne medlemmen aktivera sitt användarkonto i Ridsportportalen.

Besökaren kan efter aktivering av användarkonto själv ändra eller lägga till personuppgifter.

Lösenord är strikt personliga och får aldrig lämnas ut till någon annan. Det skall förvaras säkert.

Svenska Ridsportsförbundet har när som helst, och utan att motivering krävs, rätt att neka Besökaren åtkomst till lösenordsskyddade avsnitt genom att blockera dennes användardata, i synnerhet om Besökare;

Tillgänglighet

Webbplatsen är tillgänglig via internet alla dagar. Svenska Ridsportförbundet förbehåller sig dock rätten att vid uppdateringar eller underhåll stänga ner Webbplatsen eller del av Webbplatsen för en begränsad tid.

Behandling av personuppgifter

Alla Besökare av Webbplatsen lämnar elektroniska spår. Utöver detta kan Besökare välja att mata in uppgifter om sig själv vid skapandet av konto, vilka utgör personuppgifter. Besökare samtycker härmed till att personuppgifter i anslutning till besök, användande av Webbplatsen, skapande av användarkonto och registrerade medlemsuppgifter behandlas enligt följande:

Personuppgifter som Svenska Ridsportförbundet inhämtar och behandlar hanteras i överensstämmelse med personuppgiftslagens (1998:204) bestämmelser. Sådana personuppgifter kan vara namn, adress, telefonnummer, personnummer, e-postadress, inloggningsuppgifter, IP-nummer, civilstånd, bankuppgifter m.m. De personuppgifter som Svenska Ridsportförbundet inhämtar om Besökare behandlas hos Svenska Ridsportförbundet och Riksidrottsförbundet och Föreningen, i syfte att förbereda och fullgöra tjänsten, begärda åtgärder eller sådana skyldigheter som kan följa av lag eller förordning. Personuppgifter kan på myndighets förfrågan komma att lämnas ut till dessa.

Besökare samtycker också till att lämnade uppgifter kan komma att användas för medlemsbehovsanalyser, verksamhets- och produktutveckling, marknadsföringsändamål genom erbjudanden riktade till enskild medlem i en Förening samt riskhantering.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i anslutning till Webbplatsen är den Förening som Besökaren är medlem i. Personuppgiftsombud är person utsedd inom Föreningen. Privatperson som är Besökare har rätt att få information om de personuppgifter om Besökare som behandlas av Svenska Ridsportförbundet, samt vid behov begära rättelse av uppgift. Sådan begäran framställs skriftligen till vederbörande Förening och ska innehålla uppgifter om avsändarens namn, personnummer, adress och vara undertecknad. Förfrågan märks med ”Personuppgifter”. Webbtrafiken mellan Webbplatsen och medlem i Förening är krypterad.

För det fall Besökare vill avsluta sitt användarkonto, skall begäran om detta lämnas till support@ridsportportalen.se. Uppgifter kopplade till användarkontot i Webbplatsen avlägsnas i samband med att regelbunden registervård genomförs.

För det fall medlemskap i Förening upphör och medlem önskar att dennes personuppgifter avlägsnas, skall Föreningen instrueras att ombesörja detta. Föreningen ansvarar för att medlemsregistret hos Riksidrottsförbundet hålls uppdaterat, med följd att även medlemsregistret på Ridsportportalen uppdateras korrekt.

Cookies - information som lagras automatiskt i din dator

Webbplatsen använder sig av så kallade cookies. En cookie är en datafil som lagras i din dator och när du besöker våra webbsidor lagras vissa data i din dator i form av en "cookie" så att vi automatiskt känner igen din dator nästa gång du besöker oss. Om du inte vill tillåta lagring av, eller inte vill ha några cookies på din dator kan du konfigurera din webbläsare så att alla cookies på datorns hårddisk raderas eller blockeras eller så att du får en varning innan en cookie lagras. Svenska Ridsportförbundet kan inte garantera full funktionalitet i tjänsten för det fall att besökaren väljer att stänga av cookies.

Ansvarsbegränsning

Svenska Ridsportförbundet är, såvida inte förbundet varit grovt oaktsamt, ej ansvarigt för skada som uppkommer genom att Besökare inte kan använda Webbplatsen på avsett sätt på grund av driftsavbrott eller annan störning i dator- eller kommunikationssystem som används av Svenska Ridsportsförbundet eller vid nödvändigt underhåll av Svenska Ridsportförbundet datorsystem. Skada som kan uppkomma i andra fall ska inte ersättas av Svenska Ridsportförbundet om Svenska Ridsportförbundet förfarit med normal aktsamhet. Svenska Ridsportförbundet svarar inte i något fall för indirekt skada. Besökare ansvarar själv för skada som denne kan drabbas av på grund av fel eller brist i Besökares egna data och/eller kommunikationsutrustning, programvara eller abonnemang.

Upphovsrätt

Innehållet på Webbplatsen liksom bakomliggande programvaror är skyddade enligt lag om upphovsrätt (1960:729). Informationen har härtill upphovsrättsligt skydd såsom databas enligt samma lag. Det är förbjudet att utan Svenska Ridsportförbundets samtycke göra kopior - oavsett med vilken teknik det sker - av hela eller delar av innehållet på Webbplatsen. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet på Webbplatsen tillgängligt för allmänheten genom användning av Internet eller på annat sätt.

Besökaren får för enskilt bruk (ladda ner) och i icke-kommersiellt syfte använda den information som finns tillgänglig på Webbplatsen. Den som önskar använda något ur innehållet på annat sätt än nu angetts ombedes ta kontakt med Svenska Ridsportförbundet via e-post: ridsportportalen@ridsport.se

Länkning

Vid länkning till Webbplatsen ska Webbplatsen alltid öppnas i ett nytt fönster. Så kallade hypertextlänkar skall användas, inte inramade lösningar/frames. Innehållet på Webbplatsen får aldrig utan Svenska Ridsportförbundets föregående medgivande presenteras inom ramen för en annan webbplats. Länka inte på ett sådant sätt att Webbplatsens innehåll riskerar att förvanskas eller missförstås.

Ridsportsportalen kan innehålla länkar till tredje parts webbsidor. Svenska Ridsportförbundet kan inte hållas ansvarigt för innehåller på de länkade sidorna. Besökaren bär risken för användningen av sådana webbsidor.

Övriga skyldigheter för Besökaren

Vid åtkomst till eller användning av Ridsportportalen, får Besökaren inte

Svenska Ridsportförbundet har rätt att när som helst neka åtkomst till Ridsportportalen, i synnerhet om Besökaren bryter mot förpliktelserna i dessa Villkor.

Åtgärder mot otillåten användning

Innehållet på Webbplatsen är ett resultat av en omfattande arbetsinsats. Svenska Ridsportförbudet ser mycket allvarligt på otillåten användning av innehållet på Webbplatsen och vidtar aktivt åtgärder mot den som gör detta. Svenska Ridsportförbundet förbehåller sig rätten att stänga av Besökare som brutit mot dessa Villkor och rättsliga åtgärder mot dessa kan komma att vidtagas.

Tvist och tillämplig lag

Ridsportsportalen har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av våra produkter och tjänster. En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda Besökares klagomål på största allvar. Enklaste och snabbaste sättet att få rättelse vid eventuella felaktigheter är att kontakta oss via telefon 0220-456 00 eller e-post ridsportportalen@ridsport.se

Webbplatsen och dessa Villkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Tvister i anledning av Webbplatsen och dessa Villkor skall uteslutande vara underkastade svenska domstolars jurisdiktion.

Support

För support hänvisas till support@ridsportportalen.se